Маргарита Бонева
Четиво за13 мин.

През последните няколко години значително се умножиха програмите и проектите, които под различна форма и наименования дават знания на българските ученици в областта на т.нар. репродуктивно здраве – част от глобалната стратегия за здравно образование.

Всяка година по повод 1 декември – Ден на борбата против СПИН, 14 февруари – Ден на влюбените и 17 май – Ден в памет на жертвите на СПИН във всички големи български градове се провеждат концерти, хепънинги, викторини, дискотеки под егидата на Българската асоциация по семейно планиране (БАСП) и ХЕИ. Издигат се лозунги като: „Важно е какво правиш, а не кой си“, „Прави го безопасно“, „Всичко, от което се нуждаеш, е любов“ (от едноименната песен на Джон Ленън). Обикновено накрая се раздават брошури, реклами за контрацептиви и… презервативи. Тези прояви са доста масови и обикновено протичат стихийно, без особена предварителна организация.

Отделно се финансират образователни програми с различна продължителност, които обхващат предимно учениците от горния курс, т.е. между 14 и 19 години. Тези програми най-често се осъществяват на принципа: „Връстници обучават връстници.“ Основната група, ядрото на проекта, се състои от 10-15 момичета и момчета и преподавател, които се обучават предварително. Най-често това става на сбирки и семинари извън училище под ръководството на психолози и лекари. Първоначално с помощта на специални техники се постига единодействие на групата, осигурява се доброволното сътрудничество на всички участници, отстраняват се психическите бариери. Така съзнанието им се отваря за безкритично възприемане на информацията. Едва тогава се преминава към усвояване на конкретни знания. По-нататък е нужно наученото да се приложи, т.е. идва същинската част – разпространението на знанията.

Нетрадиционните методи и форми на преподаване събуждат у децата по-силен интерес и привличат в по-голяма степен вниманието им. Използването на нагледни средства – плакати, макети и филми – е голямо предимство на тези програми. Тъй като образната памет при децата и юношите е по-силна, отколкото при възрастните хора, онагледяването допълва чутото с по-ярки зрителни впечатления. Разбира се, колкото повече сетива се активират, толкова следите и асоциативните връзки в паметта са по-многобройни и по-трайни. Чрез ролеви игри, изготвяне на табла, демонстрации с макети наученото се използва в практически занимания. А знанията, прилагани по този начин, трудно се забравят. Като прибавим и естественото любопитство при някои деца на тази възраст към такъв род теми, породено от промените в собственото им тяло, ще се убедим, че резултатите от обучението не са за подценяване, защото интересът е свързан с несъзнателно запомняне, което е по-продуктивно и не изисква волеви усилия.

Идеята учениците сами да преподават на връстниците си е доста сполучлива. Тя има няколко основни предимства.

Първо, по този начин задръжките и съпротивата, които съществуват при класическия тип урок в ситуацията учител – ученик, отпадат.

Второ, когато деца говорят пред съучениците си, това се възприема по-скоро като споделяне, а не като преподаване. При формирането на мнения, нагласи и поведение колкото повече харесваме даден човек и можем да се отъждествим с него, толкова по-голямо влияние има той върху нас. Дадена информация става по-убедителна, когато е представена от специалист в конкретна област, когато той е симпатичен и няма видими лични облаги от действията си. В програмите, за които говорим, всичко това е налице: учениците са обучени специално, връстниците им се отъждествяват с тях и се предполага, че са безкористни. И макар излагането на знанията да страда от недостатъчната им компетентност или от липсата на педагогически умения, това се компенсира от тийнейджърския език и от по-голямото доверие, което будят.

Трето, при обучението на връстници е възможно да се обхванат максимален брой ученици, без да се привличат допълнително специалисти.

Всъщност тези програми не се отказват и от помощта на лекари, когато е необходимо. Във всеки регионален клон на Българската асоциация по семейно планиране и сексуално здраве и отделите „Профилактика и промоция на здраве“ при ХЕИ има контингент от специалисти акушер-гинеколози, които изнасят безплатни лекции и беседи и дават консултации на класните ръководители. Те могат подробно и компетентно да обяснят на децата всичко: от анатомичните особености и болестите, предавани по полов път, до най-съвременните средства за предпазване от нежелана бременност, включително видовете аборти. И там някъде, в подробностите на тази компетентна информация, се губи мярата. Дали наистина на учениците са необходими всички тези сведения и доколко е уместен маханицизмът и физиологизмът при разглеждането на подобни проблеми? Все пак има разлика между изчерпателната лекция пред студенти по медицина и беседата пред ученици на 14-15 години. Езикът понякога е наситен с непознати за децата термини. И когато именно от позицията си на специалист лекарят намеква, че усещането за пълноценност е свързано с воденето на сексуален живот; когато твърди, че не е важно кога ще започнеш (разбира се, това е въпрос на избор), а дали си добре подготвен, за да се предпазиш от нежелана бременност и болести; когато изтъква „сигурността“ едва ли не като единственото условие, за да изпиташ „пълно удоволствие“, посланията са съвсем ясни и прекалено преки.

Подобни недвусмислени послания съдържат също листовките и брошурите върху проблемите на сексуалното възпитание. Ето няколко цитата:

„Сексът всъщност е част от нашата личностна реализация, той съпътства онова ненадминато и с нищо несравнимо чувство, което наричаме с различни имена: обич, любов, привличане. Искаме да ви помогнем да съчетаете удоволствието от сексуалното общуване със сигурността… Приятно четене, успешен избор и не забравяйте: удоволствието е истинско само когато после няма да съжалявате за случилото се.” („Питанки за двама“)

„Можеш да правиш секс толкова пъти, колкото искаш, и с толкова хора, с колкото пожелаеш, но никога не забравяй да го правиш безопасно.“ („HIV – СПИН“)

„Изборът е ваш. Вземането на решение за безопасен секс дава възможност да:

– избегнем аборта след нежелана бременност;

– да се наслаждаваме спокойни на любовта и общуването с мъжа, когото сме избрали;

– да преценим и да се подготвим за това кога и колко деца да имаме.“ („Всичко, от което се нуждаеш, е любов“ – издание по програма ФАР ЛИЕН).

Интересно е кой стои зад тези послания и кой ги разпространява. Те се издават от БАСП, ХЕИ, БЧК, „Корпус на мира”, „Лекари без граници”, БГО „Джемини“, фондациите „21 век“, „Векът на любовта“, „Инициатива за здраве“, Фондация за развитие на ромската младеж и т.н. с подкрепата на Министерството на здравеопазването, УНИЦЕФ и Фонда за народонаселението на ООН (ФНООН).

Но нека се върнем за малко към историята. Семейното планиране води началото си от 20-те години на миналия век, когато Маргарет Зангер, активистка на феминисткото движение, създава в САЩ Лига за контрол на раждаемостта. Тя подема кампания за приемане на закон, целящ да се спре „свръхпроизводството на деца“ чрез легализиране на абортите, издаване на разрешения за родителство и насилствена стерилизация на хора, признати за непълноценни. През 1939 г. Зангер представя т.нар. „Негърски проект“ за намаляване на черното население в американския юг. Издава списание „Обзор на контрола върху раждаемостта „, което пропагандира свободната любов и отхвърлянето (и от малолетните) на сексуалните предразсъдъци и табута. През 1942 г. Зангер преименува Лигата в по-неутралното Асоциация за семейно планиране. Всъщност тя открито и легално популяризира геноцида и разврата. Идеите на Зангер стават част от вътрешната и външната политика на САЩ и се използват в работата на световни организации като УНИЦЕФ, СЗО (Световна здравна организация) и ФНООН. През 1974 г. Съветът за национална безопасност на САЩ приема секретен Меморандум за национална безопасност, т.нар. План NSSM-200, който предвижда различни мерки за снижаване на раждаемостта в бедните страни, тъй като природните ресурси в световен мащаб се изчерпват. През 1994 г. в Кайро се провежда Международна конференция по проблемите на народонаселението, където се приема програма за устойчиво развитие (т.е. за спиране на прираста на населението). Факт е, че когато потърсим източниците на проектите за сексуално обучение, стигаме до същите организации, които работят за снижаване на раждаемостта. Факт е също, че въпреки финансовите проблеми в българското образование пари за осъществяването на такива програми винаги се намират. Вероятно това е едно от условията за отпускане на заеми от Международния валутен фонд и Световната банка.

Целите на пръв поглед са благородни:

1. Повишаване на здравната (включително сексуалната) култура на учениците.

2. Съхраняване на репродуктивното здраве на момичетата и жените.

3. Намаляване на абортите и злополучните последствия от тях.

4. Ограничаване в разпространението на заболяванията, преносими по полов път, и преди всичко на СПИН…

Но навсякъде, където действат такива програми, в страните в преход, включително Русия, данните сочат, че се увеличава броят на заразените със СПИН, нараства процентът на престъпленията на сексуална основа, извършени от непълнолетни, намалява раждаемостта поради нежеланието на младите хора да сключват брак и да отглеждат деца. В България прирастът на населението от 1990 г. насам е отрицателен. За 2000 г. той е -5,1 на хиляда, а за 2002 г. -5,6 на хиляда (данни на Националния статистически институт). И в същото време ФНООН „допринася за националното развитие“, като „оказва съдействие за създаване на функционираща система за снабдяване на населението с контрацептиви“. И другите фактори за демографския срив – емиграцията и застаряването на населението, – разбира се, имат значение, но основният е ниската раждаемост.

Една от най-важните последици на семейното планиране и сексуалното образование е постепенното развращаване на децата и младежите чрез прилагане на принципите: „Правете каквото искате, само се пазете“ и „Всеки има право на избор.“ Да се предостави на младите хора правото на избор изглежда съвсем съвременно, но ако вземем под внимание особеностите на тази възраст, би трябвало сериозно да се замислим дали е редно. За няколко години през този период детето се превръща в младеж и измененията, които настъпват, са наистина драстични, непредвидими и най-важното неконтролируеми. То не само израства физически. Едновременно се извършват и изключително важни психически промени. Когнитивните процеси – най-вече паметта и понятийното мислене – се доразвиват. Изграждат се характерът и личността. Самоосъзнаването насочва порасналото дете към вътрешния му свят, към собствените му преживявания. Израстващото дете – вече млад човек – все още не си е изяснило кой е, какво е мястото му в света, какво иска и какво може да направи в живота си. За всички е ясно, че младежите на 14-16 години са в период на интелектуално, емоционално и социално съзряване. Но това е процес, развитие, ставане… И решенията, взети тогава, едва ли са достатъчно зрели и отговорни. Не е ли по-добре те да се отложат за времето, когато преходът ще е завършил, вместо да се допуснат непоправими грешки в резултат на подражание или емоционална лабилност. За съжаление обаче се препоръчва точно обратното. Често като оправдание на тази пропаганда се изтъква основанието, че щом всичко е разрешено и достъпно, то става безинтересно и по-малко примамливо. Но това е спекулация. Така всъщност границата на любопитството се оттласква към отклонения като хомосексулизъм и сексуални перверзии. И подчиняването на властта на изкушението съвсем не носи победа, а поражение и поробване.

Постепенното отпадане на задръжките се поощрява от средствата за масова информация (преди всичко телевизията), младежката мода и попкултурата. Припомнете си рекламите и клиповете на скандалния руски дует „Тату“. Призивите да се преодолее „лъжливият“ срам водят до загубване на естествения младежки свян и потъпкване на естествените морални бариери. Но бариера означава не само препятствие, а и защита! Впрочем за морал никъде нищо не се споменава. Това би било излишно, дори вредно за успеха на здравните програми. Абортите са нежелани само защото могат да доведат до фатални последици за здравето на момичето, но никой никъде дори не загатва, че те са убийство, т.е. изключително тежък грях, за който се носи отговорност пред Господ. Сексуалното общуване при взети предпазни мерки се рекламира като част от пълноценния живот на човека, но никой не говори за него като за блудство. Дори хомосексуализмът – един от содомските грехове – според новите тълкувания на проблема е само алтернативно общуване и резултат на избор, който сме длъжни да приемем с разбиране. Учениците открито се поощряват към преждевременни полови контакти, като се разпалва любопитството им чрез брошури, плакати и филми, повечето от които са прекалено откровени, като им се обещава да изпитат непознато удоволствие и открито се омаловажават въздържанието и девствеността.

В официално проучване, финансирано от ФНООН и Министерството на здравеопазването, под надслов „Сексуалното и репродуктивното здраве – ролята на медиите за утвърждаване на здравословен начин на живот“ се излага един доста по-изчистен, „холистичен“ (според авторите това означава „с внимание към душевния аспект на проблемите“) подход. Препоръчва се по-фин подбор на методите и участие на повече специалисти като гаранция за споделяне на повече и по-разнообразен личен опит. Както и да се взима под внимание спецификата на възрастта, да не се натрапва информация… Следователно в този доклад вече се отчитат някои грешки в работата и авторите му се разграничават от слабите места в предишните проекти. Но като цяло това са само препоръки за козметични реформи, засягащи по-доброто поднасяне или усвояване на материята. Стремежът е тези програми да станат максимално ефективни. Спор за необходимостта от тях няма. Дискусия за вредата от тях няма. Всъщност няма промяна.

Това личи най-ясно в главата „Изводи и препоръки” (с. 49-51) от доклада. Там се казва: „Необходима е цялостна програма за полово възпитание, като съвместните мероприятия на училището с ХЕИ би трябвало да започнат поне към V клас.“ Препоръчва се следното: „Да се издадат повече и разнообразни кратки брошури и списания на различни теми. Тъй като визуалната информация се предпочита пред книгите, да се правят повече филми (включително компютърни версии) тип електронни игри и анимации… По отношение на снабдяването с презервативи бихме препоръчали поставянето на автомати на места, където няма да бъдат счупени, и ще има конфиденциалност.“ Следват съвети към електронните медии за „разпространение на повече и полезна информация, касаеща сексуалното и репродуктивното здраве…“

В действителност няма никаква промяна в разглеждането на този проблем – пътят е набелязан и връщане назад не е възможно. Получава се омагьосан кръг: предизвиква се интерес, а според апологетите на сексуалното образование след това се налага да се отговори на този интерес. Но те допускат една основна грешка (дали е съвсем невинна?): смесват провокираната потребност от информация с необходимостта от нейното пряко задоволяване. Всеки здравомислещ човек (не е необходимо да е специалист психолог или педагог) знае, че не всичко, което буди интерес и любопитство, е полезно за усвояване или познаване. На децата не се разрешават много неща, за да бъде съхранено тяхното физическо здраве, от други трябва да се предпазват, за да не се наруши емоционалното им равновесие, трети им се спестяват, защото още не могат да ги разберат… Давате ли им да ядат всичко, което пожелаят, или да играят с всичко, което си харесат? Но това се отнася не само за по-ранната възраст, а и за човека изобщо, защото не всичко, което е желано и дори възможно, е полезно. Свободата да избираш предполага възможност да преценяваш резултатите от избора си.

Тъй като работя в училище, виждам реалните последствия от тази привидно благородна дейност – децата да се обучат на сексуални знания. Вредата е по-голяма от предполагаемите ползи. Дори някои ученици да имат интерес към такива знания, на други изобщо не би им хрумнало да се задълбочават в подробностите от лекциите и учебните помагала. Как да отделим едните от другите, когато се препоръчва това обучение да започне още в V клас, т.е. при 10 – 11-годишни деца?

Ние, възрастните, трябва да се запознаем с фактите, свързани със семейното планиране, за да видим на какви атаки са подложени нашите деца и да бъдем по-търпеливи, по-разбиращи към техните лутания и грешки. И в крайна сметка за да им помогнем.

Какви са алтернативите? Явно без такъв вид образование на сегашния етап не може да, но е необходимо от него да бъдат извадени всички елементи, които излишно привличат вниманието и развращават. Да се постави ударение върху отговорността и последиците от избора, върху моралната и духовната преценка най-вече на собственото поведение и върху подготовката на младите хора за бъдещата им роля на съпрузи и родители.

Ако тръгнем от резултатите на сексуалното образование, става до болка ясно, че истинският „план“ е свързан главно с две цели: снижаване на раждаемостта и развращаване на младежите. И е трудно да се каже кое е по-страшно – духовното или физическото унищожаване на един народ.

Маргарита Бонева


СПОДЕЛИ